Områden

CIVILRÄTTSTRAFFRÄTTFÖRVALTNINGSRÄTTARBETSRÄTTSJUKVÅRDSRÄTTFAMILJERÄTTFASTIGHETSLAGSTIFTNINGBANKRÄTTARVSRÄTTSKADOR
• Kontrakter
• Vräkningar
• Avtalsrättsligt och icke-avtalsrättsligt ansvar.
• Skuldfordran
• Konsumenträttigheter
• ny informationsteknik
• Online-försäljning och webbsidor. Lagstiftningen
• Processrätt
• Verkställighet av domar
• Civila äktenskap
• Lag om skydd av personuppgifter
• Avtalsrättsligt och icke-avtalsrättsligt ansvar.
• Rätt till heder, privatliv och till egen bild
• Avtalsbrott

• Brott
• Trafikolyckor
• Dokumentförfalskning
• Utpressning
• Stöld
• Våld i hemmet
• Skador
• Begäran om förlåtelse

• Administrativt klagomål
• Expropriering
• Skadeståndstalan mot staten
• Administrativa klagomål
• Rättsliga rapporter
• Disciplinära åtgärder
• Utlänningslag

• Kontrakter
• Löneadministration.
• Uppsägning
• Förebyggande av arbetsskador
• Arbetsoförmågar.
• Skiljedom
• Medicinskfelbehandling
• Medicinsk värdering
• Avtalsrättsligt och straffrättsligt ansvar
• Patientjournal
• Farmaceutiskt problemer

• Hemskillnad
• Äktenskapsskillnad
• Pensionsåtagande
• Kompensationspension
• Ändringar av åtgärder.
• Övergivande av familj
• Erkännande avdomstolsbeslut . Exekvatur.

• Stadsrevision
• Due Diligence
• Inteckningsprocess
• Förmögenhetsgemenskap
• Försäljning och köp av fastigheter
• Hyreshantering
• Kontrakter
• Konfliktlösning
• Preferensaktier
• Swapkontrakt
• Konvertibelt värdepapper
• Multi-valuta inteckning
• Golv klausul
• Konvertibla obligationer
• Strukturerade produkter
• Warrants
• Index för hypotekslån
• Testament
• Arv
•Trafikolyckor
•Medicinskfelbehandling
•Ansvar för egendomsskador
•Ersättning vid olyckor, fall och tjänster som inte tillhandahålls

 


 

 

 

FÖRSÄLJNING OCH KÖP AV FASTIGHETER

Vi erbjuder råd om processen att köpa och sälja fastigheter.

Vi hjälper till att fatta beslut och eliminera riskerna med operationen.
Studien och analysen av processen är centrerad i fyra block:

A. GRANSKNING AV DOKUMENTATION

Registrering och notariell dokumentation
Granskning av befogenheter
Kontraktsgranskning
Certifiering av domäner och avgifter

B. KONTROLL AV FASTIGHETS AVGIFTER

Avgifter och skulder av fastigheten
Registrerings dokumentation
Ägarskuld

C. URBANRAPPORT

Revision och statusrapport
Klassificering och värdering av fastigheten
Bostadsvärdering

D. KONTRAKTER. FÖRBEREDELSE OCH GRANSKNING